KVKK Bilgilendirme Formu

Depovar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Depovar”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Depovar olarak web sitemiz kapsamında kişisel verilerinizi iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faaliyetlerin yürürlükteki yasalara uygun olarak yürütülmesi, tarafınız ile yapılan mesafeli satış sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin yerine getirilmesi, ödemeleriniz kapsamında muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmetlerin satışı sonrası destek süreçlerinin yerine getirilebilmesi, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz; web sitesi altyapı sağlayıcısı, kargo/taşıma firmaları vb. yurtiçinde ve yurt dışında yer alan tedarikçilerimiz, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizi hangi yöntemler ile topluyor ve hukuki sebepler ile işliyoruz?

Kişisel verileriniz; web sitemizde yer alan elektronik formlar, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler, üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.), çağrı merkezi ve WhatsApp haberleşme hattımız vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Depovar olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  1. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Depovar ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Depovar standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Depovar olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.